βιβλία (books)

Περιεχόμενο που σχετίζεται με βιβλία.

Book review: Yii Application Development Cookbook 2nd edition, by Packt Publishing

Yii Application Development Cookbook, 2nd edition

Packt Publishing was kind enough to send me the e-book version of its new book, Yii Application Development Cookbook, Second edition. The book is written by Alexander Makarov, a core Yii developer.

The book continues from the first edition, published back in 2011 and brings updates to its content, updated for the current version of Yii. The book is a cookbook, which means that is a book that contains a bunch of tips and solutions to common problems when developing a web application that take full advantage of the Yii framework.

διάφορα / miscellaneous: 
υπολογιστές / computers: 
Χρήσιμο / Useful: 
Average: 3.5 (17 votes)
Ψηφίστε για την ποιότητα του άρθρου / Vote for the article's quality

Book review: Yii 1.1 Application Development Cookbook, by Packt Publishing

Yii 1.1 Application Development Cookbook

As I said in my preview, Packt Publishing sent me the e-book version of its new book, "Yii 1.1 Application Development Cookbook" for a review. It took me a while to read the whole book, but it's now time for the full review.

διάφορα / miscellaneous: 
υπολογιστές / computers: 
Χρήσιμο / Useful: 
Average: 3.4 (13 votes)
Ψηφίστε για την ποιότητα του άρθρου / Vote for the article's quality
Εγγραφή στο RSS - βιβλία (books)